Şifre Sıfırlama

İndirgenme -Yükseltgenme Tepkimelerinde Elektrik Akımı

Tepkimeye giren maddelerin birbirine elektron verdiği kimyasal tepkimelere indirgenme-yükseltgenme veya redoks tepkimeleri denir. Redoks tepkimeleri, sanayide ve günlük hayatta çoğu yerde karşılaşılan tepkime türleridir. Örneğin;

 • Metal filizlerinden metal üretimi
 • Her türlü yanma tepkimesi
 • Asitlerin metallerle verdiği tepkimeler
 • Saç beyazlaması
 • Fotosentez
 • Solunum

Gibi olaylar redoks tepkimesidir. Kelim yapısı olarak Redoks (İndirgenme-yükseltgenme), redüksiyon (İndirginme) ve oksidasyon (Yükseltgenme) kavramlarından türetilmiştir.

 

Redoks Tepkimesinin Tanınması

Redoks tepkimelerinin tanınması için yükseltgenme basamakları kullanılır. Bir bileşikteki herhangi bir atomun yük değeri, yükseltgenme basamağı (değerliği) olarak tanımlanır. Bir tepkimenin redoks tepkimesi olup olmadığını anlamak için tepkimedeki her bir elementin yükseltgenme basamağına bakılır. Elementlerin yükseltgenme basamakları değişiyorsa tepkime redoks tepkimesidir.

Yükseltgenme basamakları belirlemek için aşağıdaki özellikler dikkate alınır:

1-Serbest halde bulunan element atomlarının (Fe, Cu, Zn..) ve element moleküllerinin (\(H_2,N_2,O_2\)) yükseltgenme basamağı sıfırdır.

2-Bileşiklerde metaller pozitif yükseltgenme basamağına sahiptpr. 1A grubu metalleri her zaman +1 (\(Na^+,K^+…\)), 2A grubu metalleri her zaman +2 (\(Mg^{2+}, Ca^{2+} ….\)) yükseltgenme basamağındadır.

3-Bileşiklerde oksijen yükseltgenme basamağı genellikle -2’dir. Peroksit bileşiklerinde -1 (\(H_2O_2,Na_2O_2, CaO_2…\)), \(OF_2 \)bileşiğinde ise +2’dir.

4-Hidrojenin yükseltgenme basamağı genellikle +1’dir. Hidrojen sadece metallerle yaptığı hidrür bileşiklerinde -1 yükseltgenme basamağına sahiptir (\(CaH_2, LiH, AlH_3…\)).

5-Halojenlerin metallerle oluşturduğu bileşiklerde yükseltgenme basamağı -1 iken oksijenli bileşiklerde yükseltgenme basamağı +1 ile +7 arasında olabilir. Örneğin \(KCl, KClO, KClO_2, KClO_3\) bileşiklerinde klorun (Cl) yükseltgenme basamağı sırasıyla -1, +1, +3, +5,’tir. Flor ise bileşiklerinde daima -1 yükseltgenme basamağına sahiptir.

6-Bileşikler elektriksel bakımdan nötral olduğundan bir bileşikteki atomların yükseltgenme basamaklarının toplamı sıfır olur. Bu bilgiden ve sabit değerlikli elementlerden faydalanarak değerliği bilinmeyen bir elementin bileşikteki yükseltgenme basamağı hesaplanabilir.

7-Köklerde (\({NH_4}^+,{SO_4}^{2−}\)) yani çok atomlu iyonlarda yükseltgenme basamağı toplam iyon yüküne eşittir.

Yukarıdaki maddeler dikkate alınarak bir örnek yaparsak \(HNO_3 \) bileşiğinde azotun yükseltgenme basamağı

 • H+N+3(O)=0
 • +1+N+3(−2)=0
 • N=+5
 Not: Bir atomun bileşik yaparken aldığı, verdiği ya da bağ yapmak için kullandığı elektron sayısına yükseltgenme basamağı denir.

Bir redoks tepkimesinde elektron verme yükseltgenme, elektron alma ise indirgenme olarak tanımlanır.

Yükseltgen ve İndirgen Madde Kavramları

Redoksta belki de en çok karıştırılan ve sıkça sorulan iki kavram yükseltgen ve indirgen maddelerdir.

Yükseltgen Madde

Redoks tepkimesinde yükseltgenmeye sebep olan türlere yükseltgen madde denir. Yükseltgen maddenin kendisi indirgenir. Başka bir ifade ile redoks tepkimelerinde elektron alan madde yükseltgendir. Yaygın olan yükseltgen maddelere \(O_2, KMnO_4, HNO_3, H_2O_2\) örnek verilebilir.

Yukarıda yazılı olan tepkimede \(HNO_3 \) antimondan (Sb) elektron alarak antimonun yükseltgenmesine (\({Sb_2}^{3+}\)) neden olmuştur. bu tepkimede \(HNO_3 \) yükseltgendir.

İndirgen Madde

Redoks tepkimesinde indrigenmeye sebep olan türlere indirgen madde denir. İndirgen maddenin kendisi yükseltgendir. Başka bir ifade ile redoks tepkimelerinde elektron veren madde indirgendir. Kimyada yaygın indirgen meddelere \(H_2,SO_2\) örnek gösterilebilir.

Yukarıdaki tepkimede \(H_2 \) azota elektron vererek onun indirgenmesine neden olmuştur. Bu demek oluyor ki \(H_2 \) indirgendir.

Diğer Kavramlar

Aşağıdaki kavramları doğru yorumlayabilmek soruyu anlamanızı kolaylaştırır.

 • Yükseltgenme ⇒ elektron verilir ⇒ değerlik artar
 • İndirgenme ⇒ elektron alınır⇒ değerlik azalır
 • Yükseltgenen ⇒ elektron verir ⇒ değerlik artar
 • İndirgenen ⇒ elektron alır ⇒ değerlik azalır
 • Yükseltgen ⇒ elektron alır ⇒ değerlik azalır
 • İndirgen ⇒ elektron verir ⇒ değerlik artar

Redoks Tepkimelerinin Denkleştirilmesi

Redoks tepkimeleri denkleştirilirken öncelikle tepkimenin her iki tarafındaki atom sayısı, alınan-verilen elektron sayısı ile tepkimeye giren maddelerin ve ürünlerin yük toplamı kontrol edilir.

Eğer öncelikle atom ve elektron sayıları denkleştirilir ise yük denkliği de kendiliğinden sağlanmış olur. İyon bulunmayan redoks tepkimeleri denkleştirlirken genellikle yarı tepkime yöntemi kullanılır. Bu yöntem ile redoks tepkimesi denkleştirilirken aşağıdaki adımlar uygulanır:

1-Yükseltgenme basamağı değişen türler belirlenerek yükseltgenen ve indirgenen maddeler bulunur.

2-Yükseltgenme ve indirgenme yarı tepkimeleri ayrı ayrı yazılır.

3-Her iki yarı tepkimede atom sayıları ve alınan, verilen elektron eşitlenir.

4-Yarı tepkimeler toplanarak yük denkliği sağlanır.

5-H ve O atom sayıları eşitlenir.

 

İyonik Redoks Tepkimelerinin Denkleştirilmesi

Redoks tepkimelerinin büyük çoğunluğu sulu çözeltilerde, yani iyonlar arasında gerçekleşir. Sulu çözeltilerde ortamın asitliği ve bazlığı önemlidir. İyonlar arasında meydana gelen bu tepkimeleri denkleştirirken iki yöntem kullanılır.

I. Yükseltgenme Basamağı Değişim Yöntemi

a) Asidik Ortamda Gerçekleşen Tepkimenin Denkleştirilmesi

Bu yöntemde şu adımlar izlenir:

 

b) Bazik ortamda Gerçekleşen Tepkimenin Denkleştirilmesi

Yükseltgenme sayısı değişimi yöntemi ile redoks tepkimesi denkleştirilmesinde şu adımlar takip edilir:

1-Yükseltgenen ve indirgenen maddeler belirlenir.

2-Hidrojen ve oksijen hariç diğer atomların sayısı eşitlenir.

3-Alınan ve verilen elektron sayıları eşitlenir.

4-Yük denkliği sağlanması için yükün fazla olduğu tarafa OH− eklenir.

5-Hidrojenin az olduğu tarafa yeterli miktarda H2O eklenir.

Örnek olarak aşağıdaki tepkimeyi inceleyelim

\(S^{2−}_{(suda)}+{ClO_3}^−_{(suda)}→Cl^−_{(suda)}+S_{(k)}\)

redoks tepkimesi bazik ortamda gerçekleşmekte ise tepkimeyi yükseltgenme basamağı değiştirme yöntemi ile denkleştiriniz.

II. İyon-Elektron Eşitleme (Yarı Tepkime) Yöntemi

a) Asidik Ortamda gerçekleşen Tepkimenin Denkleştirilmesi

Bu yönteme göre denkleştirme yapılırken aşağıdaki adımlar izlenir

 

b) Bazik Ortamda Gerçekleşen Tepkimenin Denkleştirilmesi

Bu yönteme göre denkleştime yapılırken aşağıdaki adımlar uygulanır:

 

Redoks ve Elektrik

Elektriğin elektron hareketinin etkisiyle oluştuğu bilinmektedir. Redoks tepkimelerinde de elektron hareketliliği (alış verişi) vardır. Redoks tepkimelerinde elektron alışverişi doğrudan temas yoluyla ya da dolaylı yolla gerçekleşmektedir.

Doğrudan temasla gerçekleşen elektron alışverişinde indirgen ve yükseltgen arasındaki mesafe atomik veya moleküler boyuttadır. Tanecikler, tepkimeyi gerçekleştirirken birbiriyle çarpışır ve bu esnada tanecikler arası elektron alışverişi olur. Yanma tepkimeleri, asitlerin metaller ile olan tepkimeleri, solunum ve fotosentez olayları bu duruma verilebilecek örneklerdir.

Dolaylı yoldan gerçekleşen elektron alışverişlerinde indirgen ve yükseltgen arasında iletken bir nesne vardır. Elektron iletimi bu nesne aracılığı ile yapılmaktadır. Dolayısıyla redoks tepkimesi sonucu elektron akımı oluşur. Bu tepkimelerin doğası 18. yüzyıl sonlarında İtalyan bilim insanı Luigi Galvani sayesinde anlaşılmıştır. Galvani sinirlerde elektrik boşalımıyla karşı duyarlılıkla ilgili araştırma yapmıştır. Bir tür elektrik makinesinin yanında ölü hayvan kaslarına neşter ile dokunduğunda kaslarda seğirme ve elektrik makinesinde kıvılcım oluştuğunu gözlemlemiştir. Fakat bu elektriğin kaslardan dolayı oluştuğunu düşünmüş ve bunu hayvansal elektrik olarak nitelemiştir.

Başka bir bilim insanı olan Alessandro Volta yine aynı yüzyılda, kaslar iki farklı metal arasındayken çubuklarla kaslara dokunduğunda elektrik oluştuğunu öne sürmüştür. Volta, çinko ve bakır disklerden oluşan sıralı bir yığın oluşturmuş ve her bir bakır çinko fitilini tuz çözeltisine batırmış bir parça kağıt ile ayırmıştır. Bu sistemin uçlarındaki bakır ve çinko disklere birer tel bağlamıştır. Bu teller birbirine temas ettirildiğinde kıvılcım oluşmuştur ki bu kıvılcım elektrik akımıdır. Çinko ile bakır arasında dolaylı yoldan elektron alışverişi meydana gelmiştir ve bir redoks tepkimesidir. Volta’nın geliştirdiği bu düzenek, tarihte elektrik depolama özelliğine sahip ilk cihaz olarak bilinir.

İstemli ve İstemsiz Redoks Tepkimeleri

Doğada gerçekleşen olayları istemli ve istemsiz olarak sınıflandırmak mümkündür. Doğadaki istemli yada istemsiz tüm olaylar başlamak için dışarıdan bir etkiye gereksinim duyar. İstemli tepkimeler başladıktan sonra devam etmek için dış etkiye ihtiyacı duymazken istemsiz tepkimeler hem başlamak hem de devam etmek için dış etkiye ihtiyacı duyar.

Örnek olarak bir küre cisim eğik düzlem tepesine çıkarılırken sürekli kuvvete ihtiyaç vardır. Fakat eğik düzlemden aşağı inmesi için sadece itmek yeterli olacaktır. Eğik düzlemin tepesine çıkarma işlemi istemsiz iken aşağı inme olayı istemlidir.

Redoks tepkimelerini de istemli ve istemsiz şekilde sınıflandırılabilir. İstemli gerçekleşen redoks tepkimelerinde ısı ve elektrik enerjisi açığa çıkar. Bu tepkimeler bir defa başladığında dışarıdan bir etki ihtiyacı yoktur. İstemli tepkimenin tersi istemsiz bir tepkimedir. İstemsiz redoks tepkimelerinin gerçekleşmesi sırasında dışarıdan sürekli olarak enerji vermek gerekir.

 

Mehmet KÜÇÇÜK

Sosyal Medyada Paylaş

596 Görüntülenme

Eklenme Tarihi: 14.04.2021 13:39
Son Güncelleme: 18.04.2021 22:51

0 Yorum

İPTAL
Bu işlemi gerçekleştirebilmek için giriş yapmanız gerekmektedir!